Branża leasingowa buduje polską gospodarkę - wyniki sektora leasingowego po I połowie 2018r.

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w I połowie 2018 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 38,9 mld zł, przy 19,7 proc. dynamice rynku r/r. Z roku na rok rośnie udział firm leasingowych w finansowaniu inwestycji, szczególnie inwestycji firm w ruchomości.

Branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce. Relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy do łącznego PKB w Polsce była na koniec 2017 r. na znacznie wyższym poziomie niż w pozostałych krajach europejskich. Nasze prognozy mówią o wzroście tego wskaźnika z 3,4 do blisko 4% na koniec tego roku” – powiedział Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

ZPL Infografika I poaowa 2018 Kluczowe liczby PL2

Na koniec czerwca 2018r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej wyniosła 136,8 mld zł, osiągając 25 proc. dynamikę wzrostu w ciągu ostatniego roku. Te dane dowodzą rosnącej roli branży leasingowej w finansowaniu krajowych inwestycji oraz istotnego znaczenia leasingu dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Struktura rynku finansowania przedmiotów w I połowie 2018r.
Firmy leasingowe udzielają finansowania w postaci leasingu i pożyczki inwestycyjnej, jednak to leasing stanowi główny instrument finansowy oferowany przez branżę. Klienci firm leasingowych, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, najczęściej finansowalipojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (45,6 proc. udział w strukturze rynku). Na drugim miejscu znalazły się środki transportu ciężkiego (26,6 proc. udział) oraz maszyny i inne urządzenia, w tym IT (26,5 proc. udział). Pozostałe transakcje dotyczyły nieruchomości (0,7%) i finasowania innych aktywów (0,5%).

ZPL Infografika I poaowa 2018 Struktura przedmiotEw PL

Trendy w grupach produktów
W pierwszej połowie 2018r. r. ożywienie na rynku leasingu było obserwowane we wszystkich głównych kategoriach rynku ruchomości: pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5t (+21,1 proc. dynamika r/r), maszyn i urządzeń, w tym IT (+21,2 proc. dynamika r/r) oraz transportu ciężkiego (17,5 proc. dynamika r/r). Finansowanie nieruchomości pozostawało w strefie spadków. 

ZPL Infografika I poaowa 2018 Laczne aktywa PL2

W I połowie 2018r. polska branża leasingowa sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,8 mld zł, czyli o 21,2% więcej niż przed rokiem, znacząco wspierając wzrost rynku motoryzacyjnego. Nowe pojazdy osobowe i dostawcze są w Polsce rejestrowane głównie na firmy (71,4% udział takich rejestracji w I połowie 2018 wg. oficjalnych danych). Najsilniejszą grupę, wśród nabywców instytucjonalnych, stanowią firmy zajmujące się leasingiem/CFM/RC, wyróżniając się 68 proc. udziałem (w tej grupie nabywców). 

Drugim najważniejszym dla rynku leasingu segmentem były transakcje dotyczące środków transportu ciężkiego, czyli finansowania takich aktywów jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego. W pierwszej połowie tego roku branża leasingowa podpisała nowe kontrakty o wartości 10,4 mld zł, odnotowując 17,5 proc. wzrost r/r w tym obszarze i istotne dodatnie dynamiki we wszystkich kategoriach produktowych, raportowanych w ramach tego segmentu (osiągnięto dynamiki na poziomie od 13 do 32 proc.).

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku znacząco wzrosło także finansowanie maszyn i innych urządzeń (w tym IT). Łączna wartość maszyn i urządzeń sfinansowanych przez branżę leasingową w analizowanym okresie wyniosła 10,3 mld zł i była wyższa o 21,2 proc. r/r. Na bardzo dobry wynik tego segmentu rynku miały wpływ: dobra koniunktura w sektorze przemysłowym, wyraźne przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych (do końca czerwca 2018 roku zaakceptowano projekty unijne stanowiące 57 proc. łącznej puli Polski na politykę spójności) oraz istotne przyspieszenie inwestycji publicznych.

Klienci firm leasingowych
Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że największą, bo liczącą ok 71,6 proc. grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. 28% stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni 0,4%. Finansowanie sektora publicznego pozostaje marginalne.  

ZPL Infografika I poaowa 2018 Struktura klientEw PL
40 % małych przedsiębiorstw korzysta lub w przeszłości korzystało z leasingu, a 81 proc. korzystających z leasingu jest zadowolonych z tej formy finansowania 1 .Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez CBM INDICATOR, na ogólnopolskiej próbie firm o obrotach nie przekraczających 5 mln zł. Jest to jednocześnie grupa, która ma najbardziej utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania. 

„62% małych firm, aktualnie wykorzystujących leasing twierdzi, że jest on elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt (dla kredytu analogiczny wskaźnik wyniósł tylko 8%). 59% firm aktualnie wykorzystujących leasing uznało, że jest on tańszą formą finasowania niż kredyt (dla kredytu analogiczny wskaźnik wyniósł zaledwie 8%)” – powiedział Prof. Jan Garlicki, Dyrektor Generalny Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.
Leasing jest postrzegany, jako bezpieczniejszy (uznaje tak 64% aktualnie korzystających) i bardziej przyjazny dla przedsiębiorców niż kredyt (takie zdanie wyraziło 66% małych firm). Dla kredytu te wskaźniki wyniosły odpowiednio 8 i 7%. Do najważniejszych czynników istotnych przy wyborze firmy leasingowej respondenci zaliczyli: ofertę cenową (73% - oceniło, że miało to duży lub bardzo duży wpływ), otwartość na negocjacje (69%) oraz szybkość podejmowania decyzji (67%).

Prognoza na koniec 2018r.
2018 będzie szóstym rokiem z rzędu z dwucyfrowym tempem rozwoju. Dynamika rynku leasingu w 2018 roku na poziomie 22,7 proc. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Na koniec roku łączne finasowanie branży może przekroczyć 83 mld zł. Planowane wejście w życie, z dniem pierwszego stycznia 2019r., zmian podatkowych dotyczących aut firmowych może przyczynić się do istotnego wzrostu wolumenu finansowanych aut osobowych, szczególnie w IV kw. 2018. Dynamika ta będzie jednak ograniczona przez możliwości podażowe importerów pojazdów. Struktura wzrostu gospodarczego, wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz przyspieszenie wykorzystania funduszy unijnych powodują, że finansowanie maszyn pozostanie  długoterminowym, głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej. Pojazdy ciężarowe pozostaną istotnym aktywem finansowanym przez firmy leasingowe z uwagi na rosnący wolumen przewozów i dalszy wzrost gospodarczy w strefie euro.

 

Źródło:Polski Związek Leasingu