Leasingowa rzeczywistość pół roku po zmianach w prawie, jak przepisy interpretuje fiskus

Jesteśmy pół roku po zmian w przepisach podatkowych dotyczących leasingu,   przeanalizujemy jak w praktyce organy podatkowe interpretują przepisy prawa dotyczące tzw. okresu przejściowego.

  • Od 01 stycznia 2019 roku wszystkie opłaty leasingowe są w dalszym ciągu zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodów (netto + 50% VAT niepodlegającego odliczeniu) ale do limitu 150 tys. zł wartości samochodu osobowego o napędzie spalinowym oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.
  • W przypadku samochodów o wartości wyższej niż limity: 150tys. zł lub 225tys zł, do kosztów uzyskania przychodów zaliczona zostanie kwota wyliczona proporcjonalnie do wspomnianego limitu plus odsetki i prowizje zawarte w ratach leasingowych.
  • Jeżeli umowa leasingowa została podpisana przed końcem 2018 roku to leasingobiorca ma możliwość stosowania obecnych przepisów podatkowych aż do końca trwania umowy leasingowej pod warunkiem, że nie dokona istotnych zmian w umowie leasingowej po 1 stycznia 2019 roku. Jeżeli umowa leasingu zostanie zmieniona lub odnowiona to będzie to skutkowało koniecznością stosowania się do nowych przepisów podatkowych, od daty wprowadzenia zmiany.

 Jakich zmian w umowie można dokonać, aby nie stracić prawa do korzystnego opodatkowania?

 W Piśmie Urzędowym Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 maja 2019 r. Sygnatura 0114-KDIP2-2.4010.155.2019.1.AG, czytamy: „Zmianą umowy w rozumieniu art. 8 ust.2  ustawy nowelizującej jest zmiana, która ma lub może mieć istotny wpływ na skutki w podatku dochodowym, np. wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji, zmiana umowy, która nie wywołuje skutków w podatku dochodowym nie będzie automatycznie oznaczała konieczności stosowania nowych przepisów. Obowiązku stosowania nowych przepisów nie będą powodowały okoliczności mające charakter obiektywny, niezależny od woli stron umowy”.

Znając brzmienie przepisu przeidealizujmy dwa przypadki:

1.Cesja umowy leasingu zawartej przed 01.01.2019 roku

Cesja umowy leasingu stanowi kontynuację umowy leasingu na dotychczasowych warunkach, nie powoduje zmian w wysokości spłacanych rat, długości trwania umowy, czy też sposobie jej rozliczenia. Podmiot przejmujący leasing przejmuje prawa i obowiązki dotychczasowego leasingobiorcy.  Organy podatkowe uznały, jednak, iż zmiana dotychczasowego korzystającego na inny podmiot powoduje zmianę stron umowy leasingu, co jest zmianą zależną od woli stron umowy. W związku z czym firma przejmująca leasing w drodze cesji nie będzie mogła skorzystać z przepisu przejściowego i kontynuować umowy leasingu na preferencyjnych warunkach podatkowych takich samych jak dotychczasowy leasingobiorca. Podsumowując, cesjonariusz, czyli firma przejmująca leasing będzie musiała stosować się do nowych przepisów podatkowych obowiązujących od 01.01.2019 i nie ma tu znaczenia fakt, iż umowa leasingu została podpisana przez cedenta przed 31.12.2018 roku. Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17.05.2019, {nr 0114-KDIP2-2.4010.155.2019.1.AG }

2.Zmiana harmonogramu spłaty rat do umowy leasingu zawartej przed 01.01.2019 roku

Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego na auto w 2018 roku i obecnie chce przyspieszyć spłatę leasingu poprzez podpisanie aneksu w zakresie zmiany harmonogramu spłaty rat kapitałowych i odsetkowych. W tym przypadku organy podatkowe uznały, iż przyśpieszenie spłaty leasingu spowoduje korzyści podatkowe u leasingobiorcy, chodzi o większe koszty uzyskania przychodu które podatnik uzyska w krótszym czasie niż to było pierwotnie zakładane. Taka zmiana w myśl art. 8 ust.2 ustawy jest zmianą mającą wpływ na zmiany w podatku dochodowym. W związku z powyższym podatnik po zmianie harmonogramu powinien zastosować się do przepisów podatkowych obowiązujących po 01.stycznia 2019 roku. Dodatkowo warto dodać, iż w ocenie KIS zmiana harmonogramu jest czynnością zależną od woli stron umowy i nie można potraktować jej jako zmiany o charakterze obiektywnym. Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22.05.2019, nr 0115-KDIT3.4011.133.2019.1.MR

Czekamy na kolejne wyjaśnienia organów podatkowych, które pomogą prawidłowo interpretować przepisy podatkowe.

 

Źródło: Sławomir Wrona Biznes Inspirator